Standardy vybavení

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Rozumíme Vašemu přání poznat co nejlépe vybavení bytů a domu. Přesně k tomu slouží stránka, kterou si prohlížíte.

UPOZORNĚNÍ:

V průběhu výstavby může dojít ke změnám vůči projektové dokumentaci i následujícího přehledu standardů. Příčinou takových změn může být použití jiných výrobků, materiálů, případně odlišných pracovních a technologických procesů.

Kvalita bude i nadále odpovídat referenčním parametrům.

Standardy domu

Obecné

 • Parcela domu a vnitřního bloku není záplavovým ani poddolovaným územím.
 • Ve vnitřním bloku budou umístěna parkovací stání a dětské hřiště pro rezidenty bytového domu.

Architektonické řešení

 • Objekt bytového domu nepodsklepený, postavený tradičními technologiemi z pálených cihel HELUZ FAMILY 50 broušená (jedny z nejlepších tepelně izolačních materiálů na trhu).
 • Obvodové nosné konstrukce, vnitřní nosné konstrukce a vnitřní příčkové konstrukce budou z dutinových cihel.
 • Nosná konstrukce jednotlivých stropů bude tvořena panely.
 • Základové konstrukce jsou tradiční — na základové patce bednící dílce vylité betonem, betonová deska s KARI sítí.
 • Střecha je tvořena dřevěným krovem a falcovaným plechem s bezúdržbovým barevným  nátěrem a tlumící filcovou vrstvou.

Okna

 • Všechna okna budou plastová, s izolačním trojsklem.

Odpady

 • Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny odpadním potrubím a dále napojeny na ležatou kanalizaci, ze které budou odvedeny areálovým rozvodem na stávající přípojku splaškové kanalizace.
 • Stoupací potrubí budou vyvedena odvětrávacím potrubím nad střechu.
 • Dešťová voda ze střechy bude zachycena střešními žlaby, kterými bude odvedena do svodů a přes lapače střešních splavenin a ležatým venkovním potrubím odvedena do retenční jímky s přepadem do kanalizace v obci.

Vytápění

 • Bytový dům bude vytápěn plynovým kotlem centrálně z kotelny umístěné v přízemí budovy.
 • Veškerá technologie včetně oběhových čerpadel  bude umístěna v technické místnosti. 
  Všechny pokoje mají teplovodní podlahové vytápění. 
 • Regulace je zajištěna bezdrátovým termostatem. 
 • Každý byt má vlastní rozvaděč podlahového topení.
 • Každý byt bude osazen měřidlem tepla s možností dálkových odečtů.

Zabezpečení

 • Objekt bude po dokončení zabezpečen kamerovým systémem.
 • Venkovní vstupní dveře budou opatřeny bezpečnostními zámky  a přístupovým čipovým systémem.

Komunální odpad

 • Při užívání domu bude produkován běžný komunální odpad, který bude ukládán do odpadkových nádob umístěných venku u bytového domu.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Jedná se o standardní zděnou stavbu.
 • Stavba je navržena jako celozděná na železobetonové základové konstrukci s dřevěným krovem.
 • Nosné a příčkové zdivo je navrženo z pálených cihelných dutinových materiálů.

Podlahy

 • Jsou navrženy keramické dlažby a koberce podle jednotlivých místností.
 • Podlahy v jednotlivých místnostech odpovídají účelu a jsou navrženy z obvyklých materiálů, tj. keramická dlažba, koberce.

Obklady a nátěry

 • Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové, plstí hlazené.
 • V kuchyni a hygienických místnostech jsou navrženy keramické obklady do stropu.

Dveře

 • Vnější dveře budou plastové, s izolačním trojsklem.
 • Interiérové dveře dýhované, plné nebo prosklené do obložkových zárubní, případně bezfalcový typ dveří.
 • Vnitřní dveře jsou navrženy jako jednokřídlé posuvné nebo otvíravé.

Voda

 • Objekt bude připojen na vodovodní řad nově budovanou vodovodní přípojkou.
 • V objektu bude proveden rozvod vody navazující na zbudovanou vodovodní přípojku.
 • Rozvod bude veden potrubím k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Elektro

 • Bude provedena nová přípojka. V rozvaděči bude hlavní vypínač — proudový chránič, jističe obvodů světelných a zásuvkových technologií.
 • Z rozvaděče budou připojeny vnitřní elektrické rozvody v objektu. Elektrická energie bude používána pro osvětlení a v zásuvkách pro připojení jednotlivých domácích elektrospotřebičů a vytápění.
 • Ve všech místnostech budou nainstalována svítidla, která budou splňovat předepsané limity osvětlení dané normovými hodnotami.

Vzduchotechnika

 • Nad sporákem u kuchyňské linky bude osazen odsavač par, který zajistí požadovanou výměnu vzduchu.
 • Místnosti, které nemají možnost přirozeného větrání, budou nuceně odvětrány (jedná se o WC a koupelnu).

Vnější areál

 • Zpevněné plochy jsou navrhovány pouze v přiměřených plochách, adekvátně rozsahu potřeb souvisejících s užíváním bytového domu.
 • Dvorní část je vydlážděna zatravňovacímy tvárnicemi, zejména z důvodů retence dešťové vody na pozemku investora.
 • Terén bude po dokončení stavebních prací pokryt humusem. Bude rozprostřena zemina a pozemek zatravněn. Na pozemku bude vyseta regionálně obvyklá, druhová směs.
 • V konečné fázi vegetačních úprav bude vysazena nízká zeleň.

Standardy bytů

Obecné

 • Každý byt ve druhém a třetím nadzemním podlaží bude mít lodžii. Byty v prvním nadzemním podlaží budou mít místo lodžií předzahrádky.
 • Ke každému bytu bude možné za příplatek dokoupit skladovací koji, která je umístěna v podkrovní části sousedního objektu.

Dveře

 • Vnější dveře budou plastové, s izolačním trojsklem.
 • Interiérové dveře dýhované, plné nebo prosklené do obložkových zárubní, případně bezfalcový typ dveří.
 • Vnitřní dveře jsou navrženy jako jednokřídlé otvíravé.
 • Dveře do jednotlivých bytů budou opatřeny panoramatickým kukátkem, bezpečnostním samozamykacím zámkem a  možností byt odemknout pomocí mobilního telefonu.

Vytápění

 • Podlahové vytápění ve všech pobytových místnostech včetně koupelen, WC a zádveří.

Podlahy

 • Jsou navrženy keramické dlažby, případně koberec.

Obklady a nátěry

 • Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové, plstí hlazené.
 • V hygienických místnostech jsou navrženy keramické obklady do stropu.

Okna

 • Všechna okna budou plastová, s izolačním trojsklem.

Osvětlení

 • Všechny obytné místnosti v bytovém domě budou mít požadované denní osvětlení zajištěné okny v obvodových stěnách.
 • Rovněž navržené umělé osvětlení místností bude odpovídat intenzitou požadovaným hodnotám pro jednotlivé činnosti.