TEMPORARY

Standardy domu

Obecné

 • Parcela domu a vnitřního bloku není záplavovým ani poddolovaným územím.
 • Objekt bude splňovat obecné technické požadavky na zabezpečení bezbariérového užívání staveb.
 • Ve vnitřním bloku budou umístěna parkovací stání a dětské hřiště pro rezidenty bytového domu.

Architektonické řešení

 • Objekt bytového domu nepodsklepený, postavený tradičními technologiemi.
 • Obvodové nosné konstrukce, vnitřní nosné konstrukce a vnitřní příčkové konstrukce budou z dutinových cihel.
 • Nosná konstrukce jednotlivých stropů bude tvořena panely.
 • Základové konstrukce budou tradiční — na základové patce bednící dílce vylité betonem, betonová deska s KARI sítí.
 • Střecha bude tvořena dřevěným krovem.

Konstrukční a materiálové řešení

 • Jedná se o standardní zděnou stavbu.
 • Stavba je navržena jako celozděná na železobetonové základové konstrukci s dřevěným krovem.
 • Nosné a příčkové zdivo je navrženo z pálených cihelných dutinových materiálů.

Podlahy

 • Jsou navrženy karmické a dřevěné plovoucí podlahy podle jednotlivých místností.
 • Podlahy v jednotlivých místnostech odpovídají účelu a jsou navrženy z obvyklých materiálů, tj. keramická dlažba, plovoucí podlahy a lité podlahy.

Obklady a nátěry

 • Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové, plstí hlazené.
 • V kuchyni a hygienických místnostech jsou navrženy keramické obklady do stropu.

Dveře

 • Vnější dveře budou plastové, s izolačním trojsklem.
 • Interiérové dveře dýhované, plné nebo prosklené do obložkových zárubní, případně bezfalcový typ dveří.
 • Vnitřní dveře jsou navrženy jako jednokřídlé posuvné nebo otvíravé.

Okna

 • Všechna okna budou plastová, s izolačním trojsklem.

Voda

 • Objekt bude připojen na vodovodní řad nově budovanou vodovodní přípojkou.
 • V objektu bude proveden rozvod vody navazující na zbudovanou vodovodní přípojku.
 • Rozvod bude veden potrubím k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Odpady

 • Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny odpadním potrubím a dále napojeny na ležatou kanalizaci, ze které budou odvedeny areálovým rozvodem na stávající přípojku splaškové kanalizace.
 • Stoupací potrubí budou vyvedena odvětrávacím potrubím nad střechu.
 • Dešťová voda ze střechy bude zachycena střešními žlaby, kterými bude odvedena do svodů a přes lapače střešních splavenin a ležatým venkovním potrubím odvedena do retenční jímky s přepadem do kanalizace v obci.

Elektro

 • Bude provedena nová přípojka. V rozvaděči bude hlavní vypínač — proudový chránič, jističe obvodů světelných a zásuvkových technologií.
 • Z rozvaděče budou připojeny vnitřní elektrické rozvody v objektu. Elektrická energie bude používána pro osvětlení a v zásuvkách pro připojení jednotlivých domácích elektrospotřebičů a vytápění.
 • Ve všech místnostech budou nainstalována svítidla, která budou splňovat předepsané limity osvětlení dané normovými hodnotami.

Vytápění

 • Bytový dům bude vytápěn tepelným čerpadlem.
 • Veškerá technologie bude umístěna v technické místnosti včetně rozvaděčů podlahového vytápění, zásobníku TUV apod.
 • Objekt nebude připojen na plynovod.

Vzduchotechnika

 • Bude navržen systém zpětného získávání tepla prostřednictvím rekuperace.
 • Jednotka bude umístěna v technické místnosti a rozvody budou vedeny v podhledech jednotlivých místností. Přívod i odvod vzduchu bude směrem na fasádu, tj. směrem severním z technické místnosti.
 • V místnostech s odpadním vzduchem (kuchyně, koupelny, WC) bude navržen odtah vzduchu a do obytných místností (obývací pokoj, ložnice a dětský pokoj) bude proveden přívod čerstvého „předehřátého“ vzduchu.
 • Na vyústky budou dále instalovány tlumiče hluku ve schématu: mřížka — ventilátor — tlumič hluku — vyústka.
 • Jednotka bude umístěna tak, aby byla oddělena od okolních obytných místností, což splňuje umístění v technické místnosti.
 • Nad sporákem u kuchyňské linky bude osazen odsavač par, který zajistí požadovanou výměnu vzduchu.
 • Místnosti, které nemají možnost přirozeného větrání, budou nuceně odvětrány.

Zabezpečení

 • Objekt bude před dokončením opatřen a zajištěn elektronickou zabezpečovací signalizací.
 • Venkovní vstupní dveře budou opatřeny bezpečnostními zámky.

Komunální odpad

 • Při užívání domu bude produkován běžný komunální odpad, který bude ukládán do odpadkových nádob umístěných venku u bytového domu.

Dopravní řešení

 • Před objektem bytového domu vzniknou parkovací stání pro rezidenty bytového domu.
 • Tato stání budou umístěna ve vnitřním bloku.
 • Je navrženo celkem 14 parkovacích stání, z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vnější areál

 • Zpevněné plochy jsou navrhovány pouze v přiměřených plochách, adekvátně rozsahu potřeb souvisejících s užíváním bytového domu.
 • Jako dlažba pro parkování osobní automobilů jsou zvoleny zatravňovací tvárnice, zejména z důvodů retence dešťové vody na pozemku investora.
 • Terén bude po dokončení stavebních prací pokryt humusem. Bude rozprostřena zemina a pozemek zatravněn. Na pozemku bude vyseta regionálně obvyklá, druhová směs.
 • V konečné fázi vegetačních úprav bude vysazena nízká zeleň.

Standardy bytů

Obecné

 • Každý byt ve druhém a třetím nadzemním podlaží bude mít lodžii. Byty v prvním nadzemním podlaží budou mít místo lodžií předzahrádky.
 • Pro každý byt bude ve vnitřním bloku k dispozici jedno parkovací místo.

Podlahy

 • Jsou navrženy karmické a dřevěné plovoucí podlahy podle jednotlivých místností.
 • Podlahy v jednotlivých místnostech odpovídají účelu a jsou navrženy z obvyklých materiálů, tj. keramická dlažba, plovoucí podlahy a lité podlahy.

Vzorník podlah

Vzorník dlažby v koupelnách

Obklady a nátěry

 • Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové, plstí hlazené.
 • V kuchyni a hygienických místnostech jsou navrženy keramické obklady do stropu.

Vzorník obkladů v koupelnách

Dveře

 • Vnější dveře budou plastové, s izolačním trojsklem.
 • Interiérové dveře dýhované, plné nebo prosklené do obložkových zárubní, případně bezfalcový typ dveří.
 • Vnitřní dveře jsou navrženy jako jednokřídlé posuvné nebo otvíravé.
 • Dveře do jednotlivých bytů budou opatřeny panoramatickým kukátkem a bezpečnostním zámkem.

Vzorník interiérových dveří

Vzorník kování interiérových dveří

Okna

 • Všechna okna budou plastová, s izolačním trojsklem.

Vzduchotechnika

 • Odsavač par v kuchyni nad sporákem/varnou deskou a odvětrání místností, které nemají možnost přirozeného větrání.
 • Na vyústky ventilátorů budou dále instalovány tlumiče hluku ve schématu: mřížka — ventilátor — tlumič hluku — vyústka.
 • Jako ventilátor bude použit např. VENTS 100 QUIET T s akustickým tlakem (hlučnost) 25 dB/3 m s časovačem.

Vytápění

 • Podlahové vytápění ve všech pobytových místnostech včetně koupelen, WC a zádveří.

Osvětlení

 • Všechny obytné místnosti v bytovém domě budou mít požadované denní osvětlení zajištěné okny v obvodových stěnách.
 • Rovněž navržené umělé osvětlení místností bude odpovídat intenzitou požadovaným hodnotám pro jednotlivé činnosti.

Zabezpečení

 • Balkonové dveře v obývací místnosti budou opatřeny bezpečnostními zámky.
Podlaží Byt Dispozice Plocha Stav Cena
1. NP 1.01 3 + kk 97,03 m2 k dispozici bude upřesněno
1.02 2 + kk 56,74 m2 k dispozici bude upřesněno
1.03 1 + kk 47,69 m2 k dispozici bude upřesněno
1.04 3 + kk 86,57 m2 k dispozici bude upřesněno
2. NP 2.01 3 + kk 92,41 m2 k dispozici bude upřesněno
2.02 2 + kk 57,19 m2 k dispozici bude upřesněno
2.03 1 + kk 57,05 m2 k dispozici bude upřesněno
2.04 3 + kk 96,37 m2 k dispozici bude upřesněno
Podkroví 3.01 3 + kk 92,41 m2 k dispozici bude upřesněno
3.02 2 + kk 57,19 m2 k dispozici bude upřesněno
3.03 1 + kk 57,05 m2 k dispozici bude upřesněno
3.04 3 + kk 96,37 m2 k dispozici bude upřesněno

Standardy domu

Základy, svislé a vodorovné stavební konstrukce

 • Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách
 • Železobetonový nosný systém, sloupy a stěnové pilíře, nadzemní patra — železobetonové stěny a stěnové pilíře. Ztužující prvky objektů tvoří schodišťová jádra. Obvodový plášť zděný s fasádním zateplovacím systémem. Mezibytové stěny standardně železobeton, lokálně porobeton. Obezdívky jader zděné. Příčky zděné. Instalační a tepelně izolační přizdívky porobetonové.
 • Železobetonová stropní deska hladká. Spodní stavba je v rámci nosné konstrukce dělena na menší dilatační úseky.
 • Vnitřní schodiště budou železobetonová, prefabrikovaná ramena samostatná případně vč. mezipodesty.

Izolace

 • Hydroizolace spodní stavby je řešena z vodostavebného betonu jako „bílá vana“.
 • Součástí konstrukce bílé vany jsou i veškerá těsnění včetně těsnění dilatačních spár.

Střecha

 • Střecha klasická skladba, parozábrana z asfaltových pásů, izolace z EPS vhodné pevnosti.
 • Odvodnění vnitřními vytápěnými vpustmi. Fóliová hydroizolace s odolností proti UV.

Povrchy, obklady, nátěry

 • Omítky ve společných prostorách na zděných konstrukcích sádrová gletovaná omítka, na žb. stěnách a zděných kcích z přesných tvárnic sádrové stěrkové omítky, na žb. stropech sádrová stěrková omítka.
 • Malba ve společných prostorách standardně bílá, lokálně v plochách barevná dle architektonického návrhu. Na schodištích a ve vstupních prostorách společných částí domu malba standardně bílá, lokálně v plochách barevná podle architektonického návrhu.
 • Obklady ve společných prostorách v úklidové komoře a na společném WC keramický obklad do výše cca 1 500 mm. Sokly z řezané dlažby. Instalační dvířka pro přístup k armaturám např. vody s nalepeným obkladem, pokud je to nutné, tak protipožární, jednotná velikost. Ve vstupních prostorách budou provedeny atypické obklady z ocelového lakovaného plechu. Dále jsou v prostoru vstupů a schodišť použity na zdech barevné omyvatelné tenkovrstvé omítky s metalickým efektem.

Podhledy

 • Pro podhledy v místnostech budou použity SDK desky na systémovém roštu z pozinkovaných profilů.
 • Ve společných prostorech je počítáno s vestavným osvětlením a osvětlením umístěným v negativní drážce.

Podlahy

 • Ve společných prostorách budou položeny těžké plovoucí podlahy s nášlapnou vrstvou keramické dlažby, separační PE fólií a kročejovou akustickou izolací.

Zámečnické, klempířské a truhlářské konstrukce

 • Zámečnické konstrukce budou ocelové (úprava pozink, metalizace, nátěr, nástřik) s nerezovým spojovacím materiálem.
 • Pro klempířské konstrukce bude použit zpravidla hliníkový plech.
 • Truhlářské konstrukce budou standardně provedeny z lepených BSH hranolů (modřínové dřevo).

Vytápění

 • Dům je řešen jako nízkoenergetický.
 • Vytápění domu bude zabezpečeno tepelným čerpadlem.
 • Dům nebude připojen na plynovod.

Dveře

 • Dveře vstupní do budovy vstupní hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem, skryté panty, dveře celoprosklené, celoprosklený boční světlík. Elektromechanický samozamykací zámek, napojený na domovní telefon a systém kontroly vstupu.
 • Dveře vnitřní ve společných prostorách budou osazeny cylindrickými vložkami ze systému generálního klíče, a budou disponovat příslušnou požární odolností.

Osvětlení

 • Venkovní prostor vnitrobloku bytového domu, přístupového chodníku a prostor parkoviště bude vybaven venkovním osvětlením.
 • Pro osvětlení schodišť budou osazena zářivková svítidla ovládaná pohybovými čidly.
 • Na chodbách budou osazena zářivková svítidla ovládaná impulsními tlačítky, a dále budou na chodbách osazeny LED pásky ovládané pohybovými čidly na chodbách.

Vybavení domu

 • U vstupu do domu bude instalována ucelená sestava poštovních schránek (ke každé dva klíče), uzamykatelná celoprosklená vitrína a skrytý koš pro vyhazování letáků.
 • Dům bude vybaven systémem domácího videotelefonu, zvonkovým tablem a systémem kontroly vstupu do objektu prostřednictvím čtečky čipových karet.

Vnější areál a konstrukce

 • Venkovní dětské hřiště bude vybaveno pískovištěm s dřevěnou konstrukcí s posuvným víkem, svahovou skluzavkou, pružinovými houpačkami, altánem (atypická zavěšená pergola včetně sezení), hrací plochou (monolitický povrch z gumového granulátu) a lavičkami.
 • Oplocení předzahrádek bude ocelové s nerezovým spojovacím materiálem. Vybrané předzahrádky budou opatřeny vstupní brankou, tvořenou zámečnickou konstrukcí se sloupky zabetonovanými v zemi.
 • Vstup do areálu bude uzavřen dvoukřídlou brankou, vybavenou elektromechanickým zámkem napojeným na systém kontroly vstupu, čtečkou čipových karet, odchodovým tlačítkem z vnitřní strany a zvonkovým tablem.
 • Travnaté plochy kolem domu budou řešeny travními koberci i výsevem. Výsadba rostlin, keřů a stromů bude provedena v souladu s projektovou dokumentací. Pro objekt bude ve společných částech zřízen systém automatické závlahy.
 • Komunikace k parkovišti bude asfaltová, chodníky a parkovací plochy budou provedeny betonovou dlažbou. Komunikace budou opatřeny varovnými pásy pro nevidomé.

Standardy bytů

Obecné

 • Byty nebudou navrženy jako bezbariérové.
 • Minimální světlá (čistá) výška v bytech 2650 mm.

Balkony

 • Každý byt má balkon tvořený prefabrikovanými železobetonovými deskami. Povrch tvoří hydroizolační nátěr.

Izolace

 • Ve vícepokojových bytech bude vždy jedna místnost řešena jako akusticky chráněná vůči ostatním obytným místnostem.

Okna

 • Okna plastová s izolačním trojsklem, vnitřní parapet hladký kámen, vnější parapet hliníkový.
 • Na všech oken bytů bude provedena příprava pro předokenní žaluzie s elektropohonem s dálkovým ovládáním.

Dveře

 • Dveře vstupní do bytů budou mít ocelový skelet a krycí desky z vysokotlakého laminátu/MDF. Povrchová úprava křídla lamino. Požární odolnost, bezpečnostní třída 3 dle normy, zvuková izolace dle normy. Ocelové zárubně bezpečnostní, šířka 100–150 mm. Bezpečnostní rozetové kování, bezpečnostní cylindrická vložka s ochranou proti odvrtání tělesa i válce vložky. Panoramatické kukátko. Práh kamenný, neleštěný, sražené hrany. Před každým vstupem do bytu bude osazena čistící rohož.
 • Vnitřní dveře jednokřídlé, bezpolodrážkové. Povrch lamino nebo dýha se skrytými/přiznanými panty, obložková zárubeň, pravoúhlá, nebo oblá hrana, tříbodové závěsy niklované, výplň odlehčená DTD. Sklo mléčné, ne čiré. Kování broušený nerez rozetové s mezipokojovým dozickým zámkem a klíčem. Dveře ostatních pokojů budou mít křídlo plné. Kování dveří do koupelny a WC sada zámku se západkou.
 • Hygienické větrání bytů přirozeně/nuceně. Pokud přirozeně, okny, dveře řešeny standardně. Pokud řešeno nuceně, dveře v obytných místnostech budou podříznuté.

Povrchy, obklady, nátěry

 • Omítky v bytech v místnostech s běžným provozem jednovrstvá sádrová gletovaná omítka, v koupelnách vápenocementová jádrová omítka.
 • Malba v bytech standardně bílá, lokálně v plochách barevná dle architektonického návrhu. V bytech na neobkládaných stěnách WC malba standardně bílá, lokálně v plochách barevná podle architektonického návrhu.
 • Obklady v koupelně keramické, až do stropu/podhledu. Obklady na samostatném WC keramické, bude obložena celá stěna za WC a umývátkem, ostatní stěny pouze zapuštěný sokl z řezané dlažby. Instalační dvířka pro přístup k armaturám např. vody nebo topení v jádře s nalepeným obkladem. V prostorách koupelen a WC umístěná velkoformátová vestavná zrcadla zalícovaná do obkladu.

Podhledy

 • Pro podhledy v místnostech budou použity SDK desky na systémovém roštu z pozinkovaných profilů.

Podlahy

 • V bytech budou položeny těžké plovoucí podlahy s lepenou nášlapnou vrstvou, separační PE fólií a kročejovou akustickou izolací. V koupelně bude pod dlažbou umístěna hydroizolační stěrka. Jako nášlapná vrstva bude v obytných místnostech vč. kk, na chodbě a v šatnách použita lepená dýhová podlaha vč. lemovacích soklových lišt, zatímco v koupelně, na chodbě, v komoře a na WC keramická dlažba (na chodbě a WC vč. zapuštěného soklu).

Vytápění

 • Byty budou vybaveny podlahovým vytápěním, a to včetně sociálního zařízení a zádveří.
 • Koupelny budou vybaveny sušícími žebříky.

Zdravotní vybavení

 • WC závěsné keramické, barva bílá, sedátko a poklop plast tvrzený barva bílá, dvoutlačítko. Na samostatném WC bude standardně umývátko se stojánkovou baterií s ruční bidetovou sprškou.
 • Zařizovací předměty kuchyňské linky nejsou dodávkou stavby.
 • V koupelně bude umyvadlo keramické, barva bílá, baterie páková směšovací chromová, osazení druhého umyvadla možné u vybraných koupelen v rámci klientské změny. Výška osazení umyvadla bude zvolena tak, aby se pod něj vešly běžně prodávané umyvadlové skříňky. Vana 1 700/750 mm bílá, baterie sprchová páková, chrom, sprchová sada. Sprchový kout vanička bílá, převážně 900/900 mm (osazovaná přímo na podlahu bez soklu), posuvné/otevíravé dveře, tvrzené čiré sklo, baterie sprchová, sprchová sada a tyč.

Vzduchotechnika

 • Vzduchotechnické odtahy digestoří budou pro každý byt vedeny samostatnou stoupačkou s odvodem kondenzátu, nad střechu budou stoupačky vyvedeny do společného větraného nadstřešního budníku.
 • Ventilátor koupelny i WC budou mít v obou místnostech samostatné ovládání, bez doběhu, radiální, dvouotáčkový ventilátor osazený v podhledu a kotvený ke stropní konstrukci.
 • Komory a šatny v bytech budou větrány nuceně odtahovými ventilátory ze systému domovního větrání.
 • Výměna vzduchu v obytných místnostech bude zajištěna systémem bytového větrání, přívod vzduchu do každé obytné místnosti pomocí uzavíratelného podokenního větracího elementu. Odvod vzduchu ventilátory umístěnými v zázemí bytu. Ventilátor zapojený do systému hygienického větrání radiální, dvouotáčkový.

Osvětlení

 • Pro osvětlení bytových jednotek budou připraveny stropní vývody, které budou osazeny objímkami včetně žárovek. Pro nasvětlení pracovní plochy kuchyňské linky budou připraveny světelné vývody. Ovládání osvětlení pomocí spínačů nebo střídavých přepínačů.

Zásuvky

 • Zásuvky budou rozmístěny v souladu s návrhem interiéru. Zásuvkové pozice, ve kterých jsou navrženy dle půdorysu dvě a více zásuvek, budou zásuvky osazeny ve vícenásobných rámečcích. Na vybraných místech, kde jsou navrženy slaboproudé zásuvky, bude společný rámeček zahrnovat zásuvky silnoproudu včetně zásuvek slaboproudu.
 • V kuchyňské lince každé bytové jednotky bude připraven vývod 400 V pro varnou desku, dále samostatně jištěná jednofázová zásuvka pro mikrovlnnou troubu, lednici, myčku nádobí, digestoř a pracovní zásuvky. V každé bytové jednotce bude dále připravena samostatně jištěná zásuvka pro automatickou pračku a sušičku.
 • V koupelnách bude připraven vždy jeden nástěnný vývod nad umyvadlem a stropní vývod na středu místnosti, které budou ovládány od vstupních dveří. Dále budou v koupelně připraveny dvě pracovní zásuvky 230 V.
 • Jednofázové vývody pro žaluzie budou připraveny nad každým oknem ve všech bytech.

Požární hlásiče

 • V každém bytě bude na stropě chodby, vedoucí do únikové cesty, umístěn autonomní kouřový detektor požáru s akustickou signalizací.